1. ARTIKEL

1.1 De website www.salimbeniprofumi.nl, eigendom van Salimbeni Profumi S.r.l., met het hoofdkantoor op Corso Re Umberto I, n. 7, 10121 - Turijn, in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger pro tempore, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Turijn, onder nr. REA: 1263086 van het handelsregister, BTW nr. 12081930013, (hierna ook "Salimbeni Profumi" genoemd) is opgericht voor de kleinhandel in huisparfums. Met inbegrip van maar niet beperkt tot: geurstokjes, geurkaarsen, enz. (hierna ook "Producten" genoemd).

1.2. Hierbij volgen de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen Klanten (zoals hieronder gedefinieerd) en Salimbeni Profumi met betrekking tot de verkoop van Producten.

2. REIKWIJDTE

2.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna genoemd "AVV") zijn van toepassing op de aankoop van Producten die op het moment van de bestelling aanwezig zijn in de elektronische catalogus van Salimbeni Profumi en online kunnen worden geraadpleegd op www.salimbeniprofumi.nl (hierna benoemd de "Site”). De afbeeldingen bij de beschrijving van een product dienen uitsluitend ter illustratie. Ze zijn bedoeld om een zo goed mogelijke waarneming van de verschillende kleuren weer te geven. Productafbeeldingen komen mogelijk niet exact overeen met het product zelf. De kleuren en afmetingen kunnen afwijken, evenals de accessoires die op de afbeelding te zien zijn.

2.2. Deze AVV kunnen te allen tijde door Salimbeni worden gewijzigd en/of bijgewerkt.

2.3. Alle wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht gaan vanaf de datum van publicatie op de Site.

2.4. De klant die inlogt op de Site om aankopen te doen, kan een consument zijn, in de zin van: (i) iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn ondernemers-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen (hierna genoemd "Consument-Klant") of een beroepsbeoefenaar, d.w.z: (ii) iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn ondernemers-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit (hierna genoemd "Professionele Klant”. Indien het niet noodzakelijk is om ze in deze AVV te onderscheiden, wordt het ook wel individueel de “Klant" en gezamenlijk de “Klanten" genoemd) is verplicht, alvorens de bestelling te verzenden, zorgvuldig kennis te nemen van de AVV beschikbaar op de Site. De Klant kan ze op elk moment raadplegen, onder meer via de link in de bevestigingsmail van elke bestelling, voor het reproduceren en opslaan.

3. TOEPASSELIJKE WETGEVING

3.1. De wetgeving waarnaar in deze overeenkomsten op afstand uitdrukkelijk wordt verwezen, is opgenomen in afdeling II van wetsdecreet nr. 206 van 6 september 2005 (hierna genoemd “Consumentenwetboek") en latere wijzigingen en aanvullingen. Voor de verkoop van  elektronica bij Wetsdecreet 9 april 2003, nr. 70, en latere wijzigingen en aanvullingen.

3.2. De tussen de Klant en Salimbeni Profumi gesloten verkoopovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Italiaanse wet.

4. REGISTRATIE

4.1. Om de Producten op de Site te kunnen kopen - zonder dat deze procedure een aankoopverplichting voor de geregistreerde met zich meebrengt - moet elke Klant zich op de Salimbeni Profumi site registreren door een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen en de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

- naam, achternaam/handelsnaam;

- geboortedatum.

- woonadres/vestigingsadres;

- telefoonnummer;

- verzendadres indien verschillend van woonadres/vestigingsadres;

Door zich op de Site te registreren en een persoonlijk account aan te maken, kan de gebruiker:

- eigen gegevens opslaan en wijzigen

- toegang krijgen tot alle informatie met betrekking tot bestellingen en retourzendingen;

- de status van de bestelling volgen;

- persoonsgegevens beheren en te allen tijde bijwerken;

- gebruik maken van specifieke diensten die van tijd tot tijd kunnen worden geactiveerd;

- toestemming geven voor de verwerking van persoonsgegevens zodat Salimbeni u nieuwsbrieven kan sturen.

4.2. De aan Salimbeni Profumi verstrekte gegevens zullen worden opgeslagen op het moment van registratie. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de privacyregelgeving, verordening (EU) 2016/679 (de zgn. “GDPR”).

5. SLUITING VAN HET CONTRACT

5.1. De koopovereenkomst tussen Salimbeni Profumi en de klant wordt geacht te zijn gesloten na aanvaarding van de bestelling door Salimbeni Profumi. De aanvaarding zal door Salimbeni Profumi worden verzonden naar het e-mailadres dat door de Klant is opgegeven tijdens de registratie op de Site.

5.2. Deze bevestigingsmail bevat de Datum en het Tijdstip van uitvoering van de bestelling, en een  “Bestelnummer” dat gebruikt wordt bij eventuele verdere communicatie met het personeel van Salimbeni Profumi. Het bericht bevat de door de Klant ingevoerde gegevens, die zich ertoe verbindt de juistheid ervan te verifiëren en eventuele correcties onverwijld mede te delen, zoals in dit document beschreven.

5.3. Wanneer de bestelling niet wordt aanvaard, zal het personeel van Salimbeni Profumi de Klant hiervan onverwijld in kennis stellen.

5.4. In overeenstemming met Wetsdecreet 9 april 2003, nr. 70 waarin bepalingen over elektronische handel zijn vastgelegd, moet de Klant om een bestelling te kunnen plaatsen:

- een Product plaatsen in de winkelwagen door te klikken op het icoontje "Toevoegen aan winkelwagen”, naast het Product zelf;

- ​​na de selectie van de in het winkelwagentje geplaatste Producten moet de Klant, om tot aankoop over te gaan, klikken op de knop "Checkout";

- de Klant zal zich dan moeten registreren, toegang krijgen tot de Site met zijn/haar inloggegevens of zijn/haar gegevens invoeren voor een snelle aankoop zonder registratie op de Site;

- de Klant kan de verzendingsmethode kiezen en moet de AVV zonder voorbehoud goedkeuren;

- de Klant kan dan overgaan tot de betaling van de Producten en de leveringskosten op de volgende manieren: i) Visa of Mastercard; ii) Paypal express checkout of een andere op de Site voorziene methode (zoals geregeld in het volgende punt);

- aan het einde van de bestelling zal de Site automatisch een uniek nummer toekennen dat op de laatste pagina van het aankoopoverzicht zal worden vermeld;

- Salimbeni Profumi zal, na verificatie van de betaling en de daadwerkelijke beschikbaarheid van het Product in geval van meervoudige aankopen, zoals voorzien in punt 5.9 hieronder, de Klant de orderbevestiging sturen die de volgende informatie zal bevatten: i) ordernummer en datum; ii) detail van het/de Product(en), hoeveelheid, prijs; iii) gekozen betalingswijze; iv) leveringskosten; v) totaalbedrag van de bestelling;

- de Klant verbindt zich ertoe de juistheid van de gegevens in de e-mail ter bevestiging van de bestelling te controleren en Salimbeni Profumi in kennis te stellen van eventuele fouten.

5.5. Zodra de bestelling online is geplaatst, dient de Klant deze AVV af te drukken, een elektronische kopie ervan op te slaan of te bewaren, zoals voorgeschreven door de Consumentenwetgeving.

5.6. Door een bestelling te plaatsen volgens de procedures op de Site, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van alle informatie die tijdens het aankoopproces wordt verstrekt, deze te hebben begrepen en de hierin vervatte AVV volledig te aanvaarden.

5.7. Deze AVV maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst die tussen de Klant en Salimbeni Profumi wordt gesloten.

5.8. Op de Site kunnen uitsluitend producten worden besteld die fysiek in voorraad zijn. De geïntegreerde functionaliteit van de beschikbaarheid van de artikelen in voorraad is nauwkeurig, maar er kunnen kleine communicatievertragingen optreden tussen de werkelijke voorraad in het magazijn en de gerapporteerde stand op de Site. Als gevolg daarvan kan de beschikbaarheid van artikelen in sommige zeldzame gevallen niet met zekerheid worden gegarandeerd. Indien een of meer bestelde artikelen niet onmiddellijk beschikbaar zijn voor verzending zal ons personeel, afhankelijk van de grootte van de bestelling en de verwachte bevoorradingstijd, een van de volgende oplossingen kiezen:

- het beschikbare materiaal onmiddellijk verzenden en de ontbrekende producten opsturen zodra deze weer beschikbaar zijn, zonder extra verzendkosten in rekening te brengen;

- contact opnemen met de klant, die zal kiezen of hij het materiaal in één keer wil ontvangen, waardoor de verwerking van de bestelling vertraging oploopt, of dat hij de producten die niet onmiddellijk beschikbaar zijn, uit de bestelling wil annuleren.

5.9. In geval van meerdere aankopen van Producten, tegelijkertijd, door meer dan één Klant, behoudt Salimbeni Profumi zich de mogelijkheid voor om, bij ontvangst van de bestelling, de beschikbaarheid van het Product te controleren en, indien dit niet het geval is, onmiddellijk te melden dat de verzonden bestelling niet wordt aanvaard.

5.10. Het plaatsen van een Product in de winkelwagen houdt geen verplichting in om de aankoop van dit Product te voltooien. Totdat hij de procedure voor de aankoop van de Producten heeft voltooid, kan de Klant: i) de hoeveelheid wijzigen en/of de reeds in het winkelmandje geplaatste Producten verwijderen; ii) andere Producten aan het winkelmandje toevoegen.

5.11. Vanuit de rubriek "mijn account" op de Site, in het privégedeelte van de Klant, is het mogelijk om de informatie over iemands account te bekijken, de status van de bestelling en eventuele retouraanvragen te volgen en de levering op meerdere adressen aan te vragen.

5.12. Om een bestelling te wijzigen of te annuleren, dient u onmiddellijk, en uiterlijk 12 uur na verzending van de bestelling, contact op te nemen met de Klantenservice door een e-mail te sturen naar het e-mailadres hoi@salimbeniprofumi.it. Onder verwijzing naar de gegevens in de bevestigingsmail van de bestelling.

5.13. In geval van een verzoek om kopieën van fiscale documenten en/of wijzigingen van persoonsgegevens, dient de Consument-Klant per e-mail contact op te nemen met Salimbeni Profumi op amministrazione@salimbeniprofumi.it. Met vermelding van het type en het nummer van het document waarvoor de kopie en/of correctie wordt gevraagd.

5.14. Het verzoek zal in de databank van Salimbeni Profumi worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de uitvoering ervan en, in ieder geval, binnen de wettelijke termijnen.

6. BETALINGSWIJZE

6.1. Credit Card.

Bij aankoop van Producten met betaalmiddelen Visa, Mastercard of American Express zal de bank bij het afsluiten van de online transactie alleen toestemming geven voor de vastlegging van het bedrag dat betrekking heeft op de verrichte aankoop. Het bedrag met betrekking tot de gedane aankoop, ook in termijnen, zal pas van de kredietkaart van de Klant worden afgeschreven bij de verzending van de goederen vanuit ons magazijn. In geval van annulering van de bestelling, zowel door de Klant als door Salimbeni Profumi, zal ons personeel gelijktijdig de annulering van de transactie en de vrijgave van het toegezegde bedrag aanvragen. De tijd die nodig is om het bedrag weer vrij te geven hangt uitsluitend van het banksysteem af en kan oplopen tot de natuurlijke vervaldatum (24 dagen vanaf de toestemmingsdatum). Zodra de transactie is geannuleerd, kan Salimbeni Profumi in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van de vertraging bij het vrijgeven van het toegezegde bedrag door het banksysteem. Indien de bestelling van de Klant na de 23e dag na de datum van verzending wordt verwerkt, zal Salimbeni Profumi in ieder geval het verschuldigde bedrag op de creditcard van de Klant debiteren. Zelfs voordat de materiële levering van de goederen plaatsvindt, ter vermijding van de autorisatietermijn van de transactie (24 dagen). Salimbeni Profumi houdt zich het recht voor om de Klant om bijkomende informatie (b.v. telefoonnummer) of een kopie van documenten die de eigendom van de gebruikte kaart bewijzen, na te vragen. Bij gebrek aan de gevraagde documentatie behoudt Salimbeni Profumi zich het recht om de bestelling niet te aanvaarden. Salimbeni Profumi kan op geen enkel moment tijdens de aankoopprocedure kennis nemen van de gegevens betreffende de kredietkaart van de koper, die via een beveiligde verbinding rechtstreeks worden doorgegeven aan de website van de bank die de transactie afhandelt. Geen enkel computerbestand van Salimbeni Profumi zal dergelijke gegevens opslaan. Daarom kan Salimbeni Profumi, bij de betaling van op www.salimbeniprofumi.nl aangekochte producten, in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor fraude of oneigenlijk gebruik van kredietkaarten door derden.

6.2. PayPal

In geval van aankoop van goederen met PayPal-betalingsmethode, bij het sluiten van de online transactie, zal PayPal onmiddellijk het bedrag van de gedane aankoop in rekening brengen.

7. PRIJZEN

7.1. De verkoopprijs van de Producten is aangegeven in Euro en is inclusief BTW en eventuele andere belastingen op het moment van aankoop.

7.2. Alle op de Site weergegeven en aangegeven verkoopprijzen van de Producten vormen een aanbod aan het publiek op grond van artikel 1336 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, onder voorbehoud van prijswijziging door Salimbeni Profumi.

7.3. De verkoopprijs wordt als geldig beschouwd tot aan de mededeling van de aanvaarding van de bestelling.

7.4. Eventuele kortingscodes (%, 1+1, 3x2 of andere mechanica) kan, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, niet worden gecombineerd,

7.5. Verzendkosten en eventuele extra kosten (bv. douane-inklaring), hoewel niet inbegrepen in de aankoopprijs, zullen worden aangegeven en berekend in de aankoopprocedure voordat de bestelling door de Klant wordt geplaatst. Deze zullen ook worden opgenomen in de samenvatting van de geplaatste bestelling op de webpagina.

8. FACTURERING

8.1. Elke verzonden bestelling gaat gepaard met een gedetailleerd vervoersdocument zoals voorgeschreven door D.P.R. 21 december 1996 n. 696. De factuur wordt alleen uitgereikt indien deze op het moment van de bestelling wordt aangevraagd en het BTW-nummer in het daarvoor bestemde veld wordt vermeld.

Het document kan worden gedownload via de specifieke rubriek in uw account op www.salimbeniprofumi.nl.

NB: Het is niet mogelijk om de facturering van een reeds verwerkte bestelling te vragen.

9. LEVERINGSMETHODEN EN - KOSTEN

9.1. De Producten worden binnen 15 werkdagen na aankoop geleverd, tenzij een andere termijn tussen de partijen is vastgesteld.

De aangegeven leveringstermijnen zijn enkel indicatief en, hoewel ze meestal gerespecteerd worden, geeft Salimbeni geen enkele toezegging of garantie betreffende de naleving ervan.

9.2. Salimbeni Profumi kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade wegens vertraagde levering.

9.3. Levering is van maandag tot vrijdag tijdens de normale werkdagen (9-18).

9.4. Salimbeni Profumi is niet aansprakelijk voor ondoeltreffendheid ten gevolge van overmacht indien zij de bestelling niet binnen de in het contract voorziene termijn kan uitvoeren.

9.5. Bij aflevering van de Producten door de koerier, moet de Klant controleren of:

- het aantal geleverde colli overeenstemt met het in het begeleidende document aangegeven aantal;

- de op de verpakking vermelde Producten overeenstemmen met wat daadwerkelijk op de factuur/het ontvangstbewijs is vermeld;

- de verpakking intact, onbeschadigd of anderszins veranderd is, evenals het sluitingsmateriaal (plakband of omsnoeringsband)

9.6. De Klant onderkent dat de afhaling van het Product een specifieke verplichting is volgens het koopcontract. In geval van afwezigheid tijdens de levering van de geadresseerde op het in de bestelling vermelde adres, worden de goederen na 3 leveringspogingen in opslag genomen. De klant krijgt de "melding " van niet-levering. Na 10 dagen opslag worden de goederen teruggestuurd naar de afzender. Indien het Product niet binnen vijf werkdagen na de eerste leveringspoging wordt afgehaald, kan Salimbeni Profumi de ontbinding van de overeenkomst inroepen op grond van art. 1456 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek. Zodra het contract is beëindigd, wordt het totale door de Klant betaalde bedrag terugbetaald, met aftrek van de kosten voor de niet-geslaagde levering van het Product en de kosten voor de terugzending ervan.

9.7. Eventuele schade aan de verpakking en/of het Product of het niet overeenstemmen van het aantal verpakkingen of aanduidingen moet door de Klant onmiddellijk in het vervoersdocument worden vermeld.

9.8. Salimbeni Profumi kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de verwerking van de bestelling of in de levering van de bestelde artikelen.

9.9. De leveringskosten, die afhankelijk zijn van de bestemming, het gewicht en het volume van de Producten, zijn voor rekening van de Klant en worden duidelijk vermeld bij het plaatsen van de bestelling. De Klant gebruikt de betaalmethode die is gekozen bij het plaatsen van de bestelling. De Klant is niets meer verschuldigd dan het totale bedrag van de bestelling dat aan het einde van de aankoopprocedure wordt vermeld.

10. HERROEPINGSRECHT

10.1. Krachtens en binnen de grenzen van artikel 52 van het Wetboek van Consumentenrecht, heeft de Consument-Klant het recht om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de aangekochte Producten, het herroepingsrecht uit te oefenen. Dat bestaat uit de mogelijkheid om de ontvangen Producten terug te zenden en de terugbetaling van de betaalde prijs te verkrijgen. Zonder boete en zonder opgave van redenen.

10.2. De voornoemde termijn gaat in op de dag waarop de Consument of een derde, die niet de vervoerder is, het Product fysiek in bezit krijgt of:

- in geval van meerdere Producten die door de Consument-Klant via één bestelling zijn besteld en die afzonderlijk worden geleverd, vanaf de dag waarop de Consument-Klant of een door de Consument-Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste Product fysiek in bezit krijgt;

- indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Consument-Klant of een door de Consument-Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in ontvangst neemt.

10.3. Dit recht kan echter niet worden uitgeoefend:

- bij aankopen van minder dan 50 euro (tenzij het totale door de Klant te betalen bedrag, ongeacht het bedrag van de individuele contracten, hoger is dan 50 euro);

- in geval van levering van goederen op maat of duidelijk gepersonaliseerd;

- bij levering van verzegelde goederen die om hygiënische of gezondheidsredenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden die na levering zijn geopend;

- in geval van goederen die na levering naar hun aard onverbrekelijk met andere goederen zijn vermengd.

10.4. De Klant die besluit gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient een schriftelijke mededeling te richten aan Salimbeni Profumi door middel van een aangetekende brief met ontvangstbewijs naar het adres van Salimbeni Profumi S.r.l. Corso Re Umberto I, n. 7, 10121 - Turijn - Italië.  En kan deze mededeling vervroegen door middel van een e-mail naar hoi@salimbeniprofumi.com, die de aangetekende brief niet zal vervangen.

10.5. Salimbeni Profumi zal, na de herroeping van de Consument-Klant, binnen 24/48 uur vanaf de ontvangst van de herroepingsverklaring, de Consument-Klant per e-mail een bevestiging van de ontvangst van de wil tot herroeping doen toekomen.

10.6. In overeenstemming met de wet is de Consument-Klant verantwoordelijk voor de verzendkosten voor het retourneren van de Producten die naar het volgende adres gestuurd moeten worden: Salimbeni Profumi S.r.l. Bij BI.BI.ESSE srl Via Chieri 85/3 10020 Baldissero Torinese TO - Italië. Binnen veertien dagen na de datum waarop de Consument-Klant Salimbeni Profumi in kennis heeft gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen (de termijn wordt in acht genomen indien de Consument-Klant de goederen terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen).

10.7. Indien de goederen tijdens het transport beschadigd worden, zal Salimbeni Profumi de klant hiervan op de hoogte brengen (binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen in de magazijnen). Zodat hij/zij tijdig een klacht kan indienen tegen de door hem/haar gekozen koerier en de terugbetaling van de waarde van de goederen kan verkrijgen (indien verzekerd); in dat geval zal het product ter beschikking van de klant worden gesteld voor terugzending, onder gelijktijdige annulering van de aanvraag tot herroeping.

10.8. Salimbeni Profumi is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of diefstal/verlies van goederen die met onverzekerde zendingen worden teruggestuurd; bij aankomst in het magazijn zal het Product worden onderzocht om eventuele schade of sabotage die niet door het vervoer is veroorzaakt, vast te stellen. Indien het geretourneerde product beschadigd is, zal Salimbeni Profumi een percentage inhouden op de verschuldigde terugbetaling, als bijdrage in de herstelkosten.

10.9. Salimbeni Profumi vergoedt tevens alle door de Consument-Klant gemaakte kosten (aankoop van het Product en de oorspronkelijke levering; de kosten voor de terugzending ervan zijn uiteraard uitgesloten) binnen 14 dagen na de mededeling van het herroepingsrecht, en in ieder geval na ontvangst van het teruggezonden Product. Door middel van Bankoverschrijving of Paypal. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om onmiddellijk de bankgegevens voor de terugbetaling mee te delen (voornaam, achternaam, naam van de rekeninghouder, IBAN).

10.10.  Het herroepingsrecht is echter onderworpen aan de volgende voorwaarden:

- De Producten van Salimbeni Profumi worden verkocht in speciale verpakkingen; deze verpakking maken deel uit van de Producten. Opdat de Klant zijn herroepingsrecht naar behoren kan uitoefenen, moet het aangekochte Product intact zijn en in zijn oorspronkelijke verpakking worden teruggezonden, compleet in al zijn onderdelen (inclusief verpakking en eventuele documentatie en accessoires om schade aan de oorspronkelijke verpakking te beperken);

- De terugzending, tot aan de ontvangstbevestiging van Salimbeni Profumi,  valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Klant;

- Salimbeni Profumi kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van de geretourneerde Producten;

- bij aankomst op het bovenvermelde retouradres zal het Product worden onderzocht op eventuele schade of manipulatie die niet het gevolg is van het transport.

10.11. De Consument-Klant verliest het recht op herroeping wegens het ontbreken van de essentiële integriteit van de Producten (verpakking en/of inhoud), in gevallen waarin Salimbeni Profumi vaststelt dat:

- de buitenverpakking ontbreekt of beschadigd is;

- de originele binnenverpakking ontbreekt of beschadigd is;

- integrale onderdelen van het product (accessoires, onderdelen) ontbreken;

- het Product beschadigd is door andere oorzaken dan het vervoer.

10.12. In geval van verval van het herroepingsrecht zal Salimbeni Profumi het gekochte Product aan de Consument-Klant retourneren, waarbij de verzendkosten in rekening zullen worden gebracht en er geen terugbetaling van de betaalde prijs zal plaatsvinden.

10.13. Het herroepingsrecht, zoals geregeld in deze clausule, is uitsluitend  voorbehouden aan Consumenten-Klanten, er is geen herroepingsrecht voor Professionele Klanten.

10.14. Voor communicatie over retourzendingen en klachten, e-mail dan naar hoi@salimbeniprofumi.it.

11. GARANTIE

11.1. In geval van gebrek aan overeenstemming, d.w.z. levering van goederen met gebreken of defecten of verschillend van hetgeen in de koopovereenkomst is bepaald, d.w.z. ongeschikt voor het gebruik waarvoor goederen van dezelfde soort gewoonlijk worden gebruikt, verschillend van de op de site gepubliceerde beschrijving of niet de beloofde kwaliteiten vertoont, zijn de bepalingen van artikel 128 en volgende van Wetsdecreet 205/2006 (Consumenten Wetboek) van toepassing op de wettelijke Garantie.

11.2. De wettelijke garantie geldt niet voor storingen of defecten die te wijten zijn aan ongelukken of aan de verantwoordelijkheid van de Klant, of aan een gebruik van het Product dat niet in overeenstemming is met het gebruik waarvoor het bestemd is en/of met de technische documentatie die bij het Product is gevoegd.

11.3. Salimbeni Profumi is aansprakelijk wanneer het defect aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de aflevering van het Product, tenzij er een conventionele garantie bestaat die deze termijn overschrijdt.

11.4. De Consument-Klant dient het defect binnen twee maanden na ontdekking daarvan aan Salimbeni Profumi te melden (tenzij Salimbeni Profumi het bestaan van het gebrek heeft erkend of verzwegen).

11.5. Een vordering wegens gebreken die niet bedrieglijk door de verkoper zijn verzwegen, moet worden ingesteld binnen een termijn van zesentwintig maanden vanaf de leveringsdatum van de goederen (de Consument-Klant die voor de uitvoering van de overeenkomst is gedagvaard, kan echter de in dit artikel bedoelde rechten nog doen gelden, mits het gebrek aan overeenstemming binnen twee maanden na de ontdekking en vóór het verstrijken van een termijn van twee jaar vanaf de levering is gemeld).

11.6. In geval van gebrek aan overeenstemming kan de Consument zonder kosten (inclusief verzendingskosten) herstel door reparatie of vervanging vragen, naar zijn keuze. Tenzij de oplossing objectief onmogelijk of buitensporig duur is in vergelijking met het andere.

11.7. De bovenvermelde genoegdoening wordt als buitensporig belastend beschouwd indien deze voor Salimbeni Profumi onredelijke kosten met zich meebrengt in vergelijking met de andere genoegdoening, rekening houdend met: a) de waarde die het Product zou hebben indien er geen gebrek aan overeenstemming zou zijn; b) de omvang van het gebrek aan overeenstemming; c) de alternatieve vorm van genoegdoening kan worden toegepast zonder aanzienlijke ongemak voor de Consument-Klant.

11.8. De vervangingen worden binnen een redelijke termijn na het verzoek uitgevoerd en mogen geen aanzienlijke ongemak voor de Consument-Klant veroorzaken. Rekening houdend met de aard van het Product en het doel waarvoor het werd aangeschaft.

11.9. De Consument kan naar eigen keuze om een gepaste prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst verzoeken, indien een van de volgende situaties zich voordoet:

- vervanging onmogelijk of uiterst kostbaar is;
- Salimbeni Profumi heeft niet binnen een redelijke termijn voor de vervanging gezorgd;
- de eerder uitgevoerde vervanging heeft geleid tot aanzienlijke ongemak voor de Consument-Klant.

11.10. Na de kennisgeving van het gebrek aan overeenstemming, kan de verkoper de Consument-Klant elke andere beschikbare vorm van genoegdoening aanbieden, met de volgende gevolgen:

i) indien de Consument-Klant reeds om een specifieke oplossing heeft verzocht, blijft de Verkoper verplicht deze uit te voeren. Met de nodige gevolgen wat betreft het begin van de redelijke termijn voor herstellingen of vervangingen. Tenzij de Consument-Klant de voorgestelde alternatieve oplossing aanvaardt;

ii) indien de Consument-Klant niet reeds om een specifieke vorm van genoegdoening heeft verzocht, moet de consument het voorstel aanvaarden of verwerpen door een andere vorm van genoegdoening te kiezen in overeenstemming met dit artikel.

11.11 Een gering gebrek aan overeenstemming, waarvoor vervanging niet mogelijk of buitensporig kostbaar is, geeft de partij niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

11.12. De wettelijke garantie is beperkt tot aankopen door Consumenten-Klanten. Met betrekking tot Professionele Klanten, zijn de bepalingen van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, art. 1490 en volgende, van toepassing.

12. KLACHTEN

2.1. Eventuele klachten moeten worden gericht aan: Salimbeni Profumi S.r.l. Corso Re Umberto I, n. 7, 10121 - Turijn - Italië.

12.2. Klachten die per e-mail of via het contactformulier van de site worden ingediend, worden niet aanvaard of als geldig beschouwd.

12.3. In geval van problemen of anomalieën, alvorens een klacht in te dienen, wordt de klant verzocht contact op te nemen met het personeel van Salimbeni Profumi via de desbetreffende rubriek op de website. In vrijwel alle gevallen is elk probleem binnen een paar uur opgelost.

13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Klantgegevens worden door Salimbeni Profumi verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving. Voor de bescherming van persoonsgegevens op grond van en voor de doeleinden van Wetsdecreet nr. 196/2003 en de AVG, zoals gespecificeerd in de op de Site verstrekte informatie.

14. COPYRIGHT

De volledige inhoud van www.salimbeniprofumi.nl, waaronder teksten, documenten, merken, logo's, afbeeldingen, grafieken, hun indeling en aanpassing zijn beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht (Wet nr. 633 van 22 april 1941 en latere wijzigingen, Koninklijk Besluit nr. 929 van 21 juni 1942 en latere wijzigingen) en vallen onder het auteursrecht. De website www.salimbeniprofumi.nl kan ook afbeeldingen, documenten, logo's en merken van derden bevatten die Salimbeni Profumi uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven om ze te publiceren. De reproductie, ook gedeeltelijk, van de inhoud, teksten, documenten, merken, logo's, afbeeldingen, grafieken, is verboden. Elk misbruik zal volgens de geldende wetten worden vervolgd.

15. BEVOEGDE RECHTBANK

15.1. Elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering, interpretatie en verbreking van de online gesloten koopcontracten via de Site valt onder de verplichte territoriale bevoegdheid van de woon- of verblijfplaats van de Consument-klant. In elk geval is de bevoegdheid van de Italiaanse staat van toepassing.

15.2. Elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering, interpretatie en verbreking van de koopcontracten die on-line via de Site met een Professionele Klant zijn bedongen, zal daarentegen tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Turijn behoren.