INFORMATIE OVER DE VERWERKING EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze kennisgeving beschrijft de verwerking van persoonsgegevens die zijn ingevoerd of verzameld op de website https://salimbeniprofumi.nl/ en wordt verstrekt op grond van artikel 13 van EU-verordening 679/2016 (hierna genoemd "GDPR") en de toepasselijke nationale wetgeving inzake privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is SALIMBENI PROFUMI S.r.l. met hoofdkantoor in Turijn, C.so Re Umberto 7, fiscaal nummer en BTW nr. 12081930013. Ingeschreven bij de R.I. bij de Kamer van Koophandel van Turijn, REA nr. TO - 1263086 e-mail hoi@salimbeniprofumi.it (hierna genoemd "Eigenaar").

In het geval dat de Eigenaar gebruik maakt van gegevensverwerkers of subverwerkers in de zin van artikel 28 GDPR, wordt de bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers en met de verwerking belaste personen bewaard op de statutaire zetel van de Eigenaar.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VERWERKEN

De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen hangen af van het doel waarvoor zij worden verzameld.
In het algemeen kunnen wij de volgende persoonsgegevens (hierna genoemd "Persoonsgegevens") rechtstreeks van u verzamelen:

persoonlijke contactgegevens, zoals naam, achternaam, e-mailadres, adres, woonplaats, telefoonnummer;
persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt via communicatie of bijlagen bij communicatie (bv. bankgegevens, bedrijfsgegevens);
Gegevens betreffende gebruik, navigatie, functies, sessies, statistieken en profilering, met inbegrip van de apparaatidentificatie of het IP-adres van de gebruiker, wanneer de gebruiker de site bezoekt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die is gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de bestandsgrootte verkregen antwoord, het tijdstip van de aanvraag, de methode die is gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status aangeeft van de door de server gegeven reactie (succes, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker;
De verwerking betreft ook de bewerkingen, of het geheel van bewerkingen, betreffende gegevens die ook worden verzameld door middel van het gebruik van cookies. De Privacy wordt volledig in herinnering gebracht en kan worden geraadpleegd via de volgende link:

https://salimbeniprofumi.it/pages/privacybeleid

3. WAAROM WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN EN OP WELKE WETTELIJKE BASIS

De verwerking van uw Persoonsgegevens door de Eigenaar vindt plaats:
A) zonder uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 lett. b) GDPR), voor de volgende doeleinden:
- contracten te sluiten met de Eigenaar;
- het nakomen van precontractuele, contractuele en fiscale verplichtingen die voortvloeien uit bestaande relaties;
- om de verplichtingen na te komen waarin de wet, een verordening, de communautaire wetgeving of een besluit van de Autoriteit voorziet;
- om een gerechtvaardigd belang van de Eigenaar of van een derde na te streven, op voorwaarde dat een dergelijk gerechtvaardigd belang niet prevaleert boven uw belangen of uw fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van uw Persoonsgegevens vereisen (bv. het recht op verdediging in rechte van de Eigenaar);
B) Uitsluitend na uw specifieke en uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lett. a) en art. 7 GDPR), voor de volgende marketingdoeleinden:
- het versturen via e-mail, post en/of sms en/of telefonisch contact, nieuwsbrieven, commerciële mededelingen en/of reclamemateriaal over producten of diensten die door de Eigenaar worden aangeboden en het vaststellen van de mate van tevredenheid over de kwaliteit van de diensten;
- via e-mail, post en/of sms en/of telefonisch contact commerciële en/of promotionele communicatie van derden (bv. business partner) te verzenden.

C) Uitsluitend na uw specifieke en uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lett. a) en art. 7 GDPR), voor de volgende profileringsdoeleinden:
- per e-mail, post en/of sms en/of telefonisch contact reclameboodschappen, aanbiedingen en promoties te sturen die aansluiten bij uw interesses en uw consumentenprofiel. Profilering zal de Eigenaar in staat stellen de aan u aangeboden producten en diensten zo goed mogelijk op uw behoeften af te stemmen. Daartoe zal de Eigenaar het soort en het aantal ingediende informatieverzoeken beoordelen, onder meer via de website, aankopen van goederen of diensten die u bij de Eigenaar hebt verricht, uw persoons- en contactgegevens (bv. woonplaats), alsmede andere informatie over u waarover wij beschikken (bv. uw leeftijd en beroep).


Indien u uw toestemming hebt geweigerd, zullen de hierboven genoemde activiteiten B) en/of C) niet kunnen worden uitgevoerd. Indien u uw toestemming hebt gegeven voor de onder B) en/of C) genoemde verwerkingsactiviteiten, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

4. HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN EN VERWERKEN

Uw Persoonsgegevens zullen door de Eigenaar uitsluitend worden verwerkt gedurende de periode die nodig is om de in artikel 3 genoemde doeleinden van de verwerking te verwezenlijken. Vervolgens zullen zij uitsluitend worden opgeslagen om te voldoen aan de relevante wettelijke verplichtingen, voor administratieve doeleinden en/of om de eigen rechten te doen gelden of te verdedigen. En in ieder geval niet langer dan de wettelijk vastgestelde termijnen voor de verjaring van rechten.
Met name voor marketingdoeleinden worden de Persoonsgegevens van de Gebruiker door de Eigenaar maximaal twee jaar en voor het opstellen van profielen maximaal één jaar bewaard.

5. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Persoonsgegevens worden door de Eigenaar verwerkt op papier, elektronisch en/of automatisch gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor zij worden verzameld. Of door personen die naar behoren zijn gemachtigd en/of aangewezen voor de uitvoering van dergelijke taken, die voortdurend worden geïdentificeerd en/of aangewezen, naar behoren zijn opgeleid en bewust zijn gemaakt van de door de wet opgelegde beperkingen. Alsmede door het gebruik van veiligheidsmaatregelen om de bescherming van de vertrouwelijkheid te waarborgen en de risico's van verlies of vernietiging, ongeautoriseerde toegang, ongeautoriseerde verwerking of verwerking die niet in overeenstemming is met de bovengenoemde doeleinden, te voorkomen.

6. AAN WIE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEKEND MOGEN MAKEN

Voor de bovengenoemde doeleinden kunnen uw verzamelde gegevens toegankelijk worden gemaakt of worden meegedeeld:
- aan werknemers en medewerkers van de Eigenaar, in hun hoedanigheid van bevoegde verwerkers, binnen het kader van hun respectieve taken en in overeenstemming met de ontvangen instructies. Deze personen zijn in ieder geval onderworpen aan de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en privacy;
- aan derden die namens de Eigenaar voor de outsourcing van activiteiten verrichten waaraan bepaalde activiteiten, of een deel daarvan, worden toevertrouwd, die functioneel zijn voor de levering en distributie van diensten die via de site worden aangeboden (bv. hostingbedrijven, programmeurs, systeemingenieurs en databasebeheerders, centra voor technische bijstand, internet- en telecommunicatieoperatoren) of waarvan de activiteit verband houdt met, instrumenteel is voor of ondersteunend is aan die van de verantwoordelijke voor de verwerking (bv. beheersoftware en/of cloud marketing, enz.);
- aan alle openbare en/of particuliere subjecten, natuurlijke en/of rechtspersonen (juridische, administratieve en fiscale adviesbureaus, incassobureau, Gerechtelijke Instanties, Kamers van Koophandel, Kamer van Arbeid, arbeidsbureau, enz.), indien de communicatie noodzakelijk of functioneel is voor de correcte nakoming van de aangegane contractuele verplichtingen, alsmede van de verplichtingen die uit de wet voortvloeien;
- aan alle entiteiten (waaronder Overheidsinstanties) die op grond van wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen toegang hebben tot persoonsgegevens;
Uw verzamelde persoonsgegevens zullen in geen geval worden doorverkocht of doorgegeven aan derden voor marketingdoeleinden en zullen niet worden verspreid.

7. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EU

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in Europa. De Eigenaar kan echter, indien nodig, uw Persoonsgegevens buiten de EU (EEA) verwerken. In dat geval zorgt de Eigenaar ervoor dat de doorgifte van gegevens buiten de EU plaatsvindt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Door overeenkomsten te sluiten, indien nodig, die een passend beschermingsniveau garanderen en/of door de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie toe te passen.


8. MINDERJARIGEN

Deze site en de Eigenaar verzamelen niet opzettelijk Persoonsgegevens van personen onder de 18 jaar. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving moet de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid uitoefent toestemming geven voor het verzamelen van de Persoonsgegevens van de minderjarige. Indien Persoonsgegevens over minderjarigen onvrijwillig worden geregistreerd, zal de Eigenaar deze tijdig wissen op verzoek van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid uitoefent.

9. UW RECHTEN

In de zin van de artikelen 15 en volgende van de GDPR en de toepasselijke nationale wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming, hebt u het recht om:
van de Eigenaar een bevestiging te krijgen of al dan niet van u betreffende verwerkte persoonsgegevens in behandeling en, in dat geval, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens en de volgende informatie:
de doeleinden van de verwerking;
de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name indien het ontvangers in derde landen of internationale organisaties betreft;
indien mogelijk, de voorgestelde periode voor het bewaren van persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode vast te stellen;
het bestaan van het recht van de betrokkene om de voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken de gegevens te rectificeren of het wissen van persoonsgegevens of het beperken van de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens, dan wel het aantekenen van bezwaar tegen die verwerking;
indien de gegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de oorsprong ervan;
het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

De correctie van onjuiste persoonsgegevens van de Eigenaar zonder onnodige vertraging. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene recht op integratie van onvolledige persoonsgegevens, ook door het verstrekken van een aanvullende verklaring.
De verwijdering van persoonsgegevens die hem/haar betreffen van de Eigenaar zonder onnodige vertraging en de Eigenaar is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verwijderen binnen de grenzen en in de gevallen waarin de huidige wetgeving voorziet.
Het verkrijgen van de verwerkingsbeperking van de Eigenaar.
Ontvangst van zijn/haar persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, verstrekt aan de Eigenaar, en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. D.w.z. het recht om die gegevens zonder belemmering aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verstrekken, wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een overeenkomst en de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd.

Te allen tijde, om redenen in verband met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen. Of indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van een derde.
Indien u van mening bent dat uw rechten door de Eigenaar zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Instantie die belast is met het toezicht op de naleving van wet en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens, gevestigd in Piazza Venezia 11, 00187 Rome (RM) - www.garanteprivacy.it) en/of bij een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit in het kader van de GDPR.
Na de uitoefening van de in de punten 2), 3) en 4) bedoelde rechten stelt de Eigenaar alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie, wissing of beperking van de verwerking binnen de grenzen en volgens de vormvereisten waarin de geldende wetgeving voorziet.
Om de hierboven vermelde rechten tegenover de eigenaar uit te oefenen, moet u een schriftelijk verzoek indienen door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen naar het adres Salimbeni Profumi s.r.l. - C.so Re Umberto 7, 10121, Turijn.

10. WAT ER GEBEURT IN GEVAL VAN EEN WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

Deze kennisgeving kan te allen tijde worden gewijzigd en/of bijgewerkt. Wanneer de Eigenaar voornemens is de persoonsgegevens verder te verwerken voor andere doeleinden dan die welke in artikel 3 hierboven zijn vermeld, is hij toegewijd om, vóór die verdere verwerking, op passende wijze te informeren over deze andere doeleinden en deze verdere verwerking uit te voeren in overeenstemming met de geldende regelgeving. Waarbij, indien nodig, uw specifieke toestemming zal verkrijgen.

Dit privacybeleid is gepubliceerd op 06/02/2020. Eventuele bijwerkingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.